Porta

Politika soukromí

Ochrana osobních údajů

Správcem webových stránek www.porta.com.pl a administrátorem osobních údajů Uživatelů stránek jet Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K.sídlem ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

Soukromí osob, které navštěvují naše internetové stránky je pro nás prioritou. Maximálně se snažíme, aby na moci platných zákonů zaručit důvěrnost osobních údajů, kterými disponujeme. Z tohoto dokumentu týkajícího se podmínek ochrany osobních údajů  se Uživatel dozví jakým způsobem administrátor údajů využívá informace o Uživateli, které jsou osobními údaji dle přepisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti ze zpracováváním osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto dat a zrušení nařízení 95/46/ES (Úřední věšt. EU L 119, s1) (dále jen GDPR).V souladu s platnými právními předpisy nebudeme bez souhlasu osob, kterých se údaje týkají, předávat ani poskytovat shromážděné osobní údaje. Uživatel bude rovněž informován o náležících mu právech a povinnostech v souvislosti se zpracováváním osobních údajů osoby, které se týkají. Návštěvou stránek www.porta.com.pl, souhlasíte a plně akceptujete následující podmínky:

 

Shromažďování, využívání a bezpečnost osobních údajů

Souhrnné statistiky týkající se návštěv a ostatní informace související s webovými stránkami, které neumožňují jednoznačně identifikovat Uživatele, jsou námi výhradně využívané k zlepšování kvality a optimalizaci fungování našich webových stránek. Celý obsah stránek je veřejně dostupný. To znamená, že není nutné se registrovat a uvádět své osobní údaje.

Ve zvláštních případech (soutěže, prosby a dotazy) může vzniknout potřeba uvedení Uživateli jednotlivých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo). Tyto údaje budou zpracovávány pouze se souhlasem Uživatele tzn. na základě článku 6 odst. 1 písmene a GDPR. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme způsobem v souladu s rozsahem a účelem souhlasu, který nám poskytl Uživatel a požadavky GDPR.

Uživatel dobrovolně uvádí své osobní údaje a prohlašuje, že jsou pravdivé.

Uživatel má právo:

  • Odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů;
  • Žádat o přístup ke svým osobním údajům;
  • Opravit své osobní údaje;
  • Požádat o odstranění nebo omezení zpracovávaní;
  • Nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů;
  • Přenést údaje k jinému administrátorovi dat.

V souladu s článkem  13 odst. 1 a odst. 2 GDPR zdvořile informujeme, že  administrátorem údajů z  internetových stránek www.porta.com.pl je Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. sídlem Bolszewo, ul. Szkolna 54 (84-390).

S inspektorem ochrany údajů je možné se spojit na emailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo korespondenční „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, nebo na adrese administrátora dat.

Uživatelovy údaje můžou být zpřístupněny administrátorem dat následujícím subjektům:

  • Porta KMI Poland Sp. z o.o. sídlem: Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390);
  • Třetím subjektům – v rámcích povolených platnými právními předpisy (např.: dodavatelům IT služeb, marketingovým agenturám, subjektům poskytujícím poštovní nebo marketingové služby).

V případě poskytnutí osobních údajů uživatele administrátor dat požaduje na třetích subjektech dodržení důvěrnosti a bezpečnosti informací a využití poskytnutých dat pouze za účelem poskytování služby nebo produktu.

V poměru k osobním údajům Uživatele administrátor dat neprovádí proces profilování dle článku 22 bod 1 GDPR.

Osobní údaje Uživatele, administrátor dat neuchovává déle je to nutné pro realizaci cílů, pro které je shromáždil, pokud platné právní předpisy vyžadují delší dobu jejich uložení.

Uživatel může využít náležící mu práva prostřednictvím elektronické pošty a tradiční pošty na adresu inspektora ochrany dat nebo administrátora dat určené výše.

Administrátor dat ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti týkající se práv Uživatele, udělí odpověď v souvislosti s žádostí Uživatele. V opodstatněných případech termín realizace odpovědi může být prodloužen o další dva měsíce s ohledem na složitou povahu žádosti nebo počet žádostí.

V případě, že žádost Uživatele by byla evidentně neopodstatněná nebo přehnaná, zvláště s ohledem na povahu, administrátor dat může požadovat opodstatněný poplatek za realizaci žádosti nebo zamítnout podniknout kroky v souvislosti s přehnanou žádosti, o čemž informuje Uživatele podávajícího žádost.

Uživatel má také právo v případě, že není spokojen s odpovědí inspektora ochrany osobních údajů podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Ochrana soukromí nezletilých osob (neplnoletých)

Internetové stránky www.porta.com.pl nemonitorují ani neověřují informace ohledně věku svého společenství. Kontaktní informace od osob, které navštívily stránky www.porta.com.pl (jako je emailová adresa uživatelů) jsou využívané v souladu  účelem pro který byly získané. Neplnoleté osoby neměly by zasílat žádné informace ani odebírat  služby poskytované našimi internetovými stránkami bez souhlasu rodičů nebo právních zástupců.

Zabezpečení 
Internetové stránky  www.porta.com.pl jsou vybaveny bezpečnostními prostředky, které mají za účel ochranu dat, které jsou pod naší ochranou před ztrátou, nevhodným využitím nebo modifikací. Zavazujeme se chránit veškeré informace poskytnuté nám Klienty v souladu s normami ochrany bezpečnosti a dodržení důvěrnosti. Práva na přístup k osobním údajům uživatelů stránek byly  restriktivně omezeny tak, aby se tyto informace nedostaly do rukou neoprávněných osob. Přístup k osobním a adresovým údajům má pouze omezen počet oprávněných osob dle podmínek v souladu s předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů fyzických osob.

 Využití souborů cookies

Stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies.

Pro soubory cookies (tzv. „sušenky”) jsou informativními údaji především textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele stránek a jsou určeny k používání internetových stránek. Cookies většinou obsahují název internetových stránek, z kterých pochází, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Subjektem, který umísťuje v koncovém zařízení Uživatele stránek soubory a získává k nim přístup je Operátor stránek – servisu.

Soubory cookies jsou využívané za účelem:

Přizpůsobení obsahu internetových stránek Servisu preferencím Uživatele a optimalizace používání internetových stránek; zvláště pak tyto soubory umožňují poznat zařízení Uživatele servisu a příslušně zobrazit internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám.

Tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem Uživatelé servisu využívají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;

Udržení zobrazení relace Uživatele stránek (po přihlášení), díky kterému nemusí Uživatel na každé stránce opakovaně zapisovat login a heslo.

V rámci webového serveru jsou používané dva základní druhy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „dlouhodobé” (persistent cookies). Cookies „relační ” jsou krátkodobými soubory, které se ukládají v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, zavření internetové stránky nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče). „Dlouhodobé ” soubory cookies jsou ukládány do koncového zařízení Uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.

V mnoha případech software pro prohlížení internetových stránek (prohlížeč) ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení cookies. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že blokujete automatické zacházení s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo budete vždy informováni o jejich uložení do koncového zařízení Uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

 

Abyste mohli snadno spravovat soubory cookies, vyberte si prohlížeč ze seznamu níže a postupujte  podle pokynů:

Mobilní zařízení:

Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Pokud se domníváte, že přítomnost souborů cookies ohrožuje vaše soukromí, můžete je kdykoli deaktivovat buď pro určité stránky, nebo pro všechna připojení z vašeho prohlížeče.

 

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Pravidla zachování důvěrnosti informací mohou být kdykoli změněna bez nutnosti upozornění uživatelů. Veškeré změny budou zohledňovat ustanovení platného práva a budou zveřejněny na této stránce.

 

Rozsah publikovaných informací

Provozovatel portálu informuje, že neprodává ani neposkytuje osobní nebo adresní údaje uživatelů třetím stranám.

Informace umístěné na www.porta.com.plwww.vertedrzwi.eu nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku nebo obchodního práva. Ceny nabízených produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění a uvedení důvodu. Provozovatel webových stránek není zodpovědný za možné rozdíly v rozmezí barev mezi skutečnou barvou nabízeného produktu, a jeho vizualizaci zveřejněnou na internetových stránkách a v informačních materiálech.

 

Kontakt

Uživatelé, kteří mají další otázky ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, postupů používaných na těchto stránkách nebo způsobů, jak udržovat kontakty s nimi, jsou vyzváni, aby zasílali komentáře na adresu IOD_PORTA@baltis.pl